Regulamin dostarczania treści cyfrowych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki dostarczania Treści cyfrowych za pomocą serwisu działającego pod adresem internetowym https://letstalktech.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Serwis jest własnością spółki CREATIVA LEGAL Korol Szczudło adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943026, posiadająca NIP: 5252890409, numer REGON: 520855199 (dalej: „Dostawca”).
 4. Kontakt ze Dostawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: office@creativa.legal
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Zajęcza 15, 00–351 Warszawa;
  3. telefonu – pod numerem: 503 113 042.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Dostawca:
  1. dostarcza Odbiorcom Towary cyfrowe;
  2. dostarcza Subskrybentom Newsletter.
 6. Informacje o Treściach cyfrowych dostępnych w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dostawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 2. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 3. Klient – Odbiorca lub Subskrybent;
 4. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Licencja – termin zdefiniowany w § 7 ust. 1 Regulaminu
 7. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Dostawcy (w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie) oraz materiały edukacyjne z zakresu prawa;
 8. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania (kryteria oceny zgodności Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 9. Odbiorca – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Dostawcą Umowę o dostarczanie Towaru cyfrowego lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 10. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Dostawcę;
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 12. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Dostawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 13. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 14. Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Dostawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 15. Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, która może zostać dostarczona Odbiorcy, w szczególności książka elektroniczna (ebook) lub wzór dokumentu prawnego;
 16. Treść cyfrowa – Towar cyfrowy lub Newsletter;
 17. Umowa – Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
 18. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Dostawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy dane osobowe;
 19. Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Dostawca zobowiązuje dostarczyć Odbiorcy Towar cyfrowy, a Odbiorca zobowiązuje się zawrzeć z Dostawcą Umowę o dostarczanie Newslettera albo zapłacić cenę;
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej (Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6) umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  5. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Dostawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Dostawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Dostawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Zasady korzystania ze Serwisu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Dostawca dokłada należytej staranności, aby Towary cyfrowe dostępne w Serwisie były zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w chwili ich dostarczenia. Jednocześnie Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Dostawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Towarów cyfrowych po ich dostarczeniu Odbiorcy;
  2. Dostawca nie ma obowiązku informowania Odbiorcy o zmianach stanu prawnego wpływających na dostarczony Towar cyfrowy;
  3. Dostawca nie ma wpływu na sposób interpretacji przepisów prawa przez sądy powszechne oraz właściwe organy państwowe;
  4. w Towarach cyfrowych przypadkowo mogą pojawić się postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne, co jest naturalnym elementem praktyki stosowania prawa;
  5. w Towarach cyfrowych przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość;
  6. Towary cyfrowe będące projektami dokumentów prawnych stanowią wzory dokumentów i bazę dla samodzielnego przygotowania ostatecznej dokumentacji przez Odbiorcę.
 4. Brak korzystania przez Odbiorcę z dostarczonego Towaru cyfrowego pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia Odbiorcy do żądania od Dostawcy zwrotu ceny za dany Towar cyfrowy (w przypadku, gdy Towar cyfrowy został dostarczony w zamian za zapłatę ceny).

§ 5. Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. w znajdującym się na stronie internetowej Serwisu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. potwierdzić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 2. Potwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Dostawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Dostawcy.
 5. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 6. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 7. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Dostawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  2. wysłanie Dostawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt 2, może zostać złożone także na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 7 powyżej.

§ 6. Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego

 1. Odbiorca może otrzymać Towar cyfrowy dostępny w Serwisie:
  1. nieodpłatnie – pod warunkiem zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera;
  2. odpłatnie – w przypadku braku zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera.
 2. W przypadku woli otrzymania Towaru cyfrowego nieodpłatnie, Odbiorca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  5. potwierdzić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 3. Potwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Odbiorcę:
  1. Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz
  2. Umowy o dostarczanie Newslettera.
 4. Do Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 6 stosuje się postanowienia § 5 Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera albo odstąpienie od niej po dostarczeniu Towaru cyfrowego nie wpływa na ważność i skuteczność Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 6
 6. W przypadku woli otrzymania Towaru cyfrowego odpłatnie, Odbiorca powinien skontaktować się z Dostawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem wskazanym w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu, w celu indywidualnego uzgodnienia warunków Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 7. Towar cyfrowy dostarczany jest Odbiorcy niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 8. Dostawca dostarcza Odbiorcy Towar cyfrowy poprzez przesłanie pod adres poczty elektronicznej podany przez Odbiorcę linka umożliwiającego pobranie Towaru cyfrowego i zapisanie go na urządzeniu Odbiorcy. Odbiorca może dokonać maksymalnie 3 (trzech) pobrań Towaru cyfrowego przy wykorzystaniu linka, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 9. Dostawca informuje, a Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.
 10. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, Odbiorca wzywa Dostawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Odbiorcą terminie, Odbiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 11. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Dostawcy przez Odbiorcę oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 12. W przypadku, gdy odstąpienie dotyczy odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Dostawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego zapłaconej przez Odbiorcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Odbiorcy odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odbiorca, chyba że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Postanowienia ust. 10–12 powyżej dotyczą wyłącznie Odbiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

§ 7. Licencja

 1. Z chwilą dostarczenia Odbiorcy Towaru cyfrowego, Dostawca udziela Odbiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
 3. Licencja uprawnia Odbiorcę do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Odbiorcy;
  2. odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
  3. zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Odbiorcy.
 4. Odbiorca może wykorzystywać Towar cyfrowy oraz zawarte w nim wiedzę i wskazówki w życiu prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Odbiorcy do udostępniania Towaru cyfrowego osobom nienależącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Towaru cyfrowego osobom wskazanym w zdaniu poprzedzającym wymaga uzyskania uprzedniej zgody Dostawcy.
 5. Licencja nie uprawnia Odbiorcy do udzielania dalszych licencji.
 6. Korzystanie przez Odbiorcę z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Dostawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Odbiorcy z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

§ 8. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie:
  1. Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Niezgodności Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
 2. Dostarczana Klientowi przez Dostawcę Treść cyfrowa musi być zgodna z Umową dotyczącą jej dostarczania:
  1. w chwili jej dostarczenia – w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania danej Treści cyfrowej – w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest w sposób ciągły.
 3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność:
  1. istniejącą w chwili dostarczenia Treści cyfrowej i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest jednorazowo lub częściami;
  2. ujawnioną w okresie dostarczania Treści cyfrowej – w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania.
 7. Dostawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Dostawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Dostawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca na własny koszt doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Treści cyfrowej oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana. Planowany termin doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania Dostawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Dostawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Dostawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Dostawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danej Treści cyfrowej bez uprzedniego żądania od Dostawcy doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania;
  5. z oświadczenia Dostawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Dostawca nie doprowadzi Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Treści cyfrowej;
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. Klient nie może złożyć Dostawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność Newslettera lub Towaru cyfrowego dostarczonego nieodpłatnie.
 15. Dostawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową dotyczącą jej dostarczania, nawet jeżeli Klient korzystał z tej Treści cyfrowej przed odstąpieniem od Umowy dotyczącej jej dostarczania.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnego z Umową dotyczącą jej dostarczania pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową dotyczącą jej dostarczania.
 17. Dostawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Treści cyfrowej jedynie w części odpowiadającej części Treści cyfrowej niezgodnej z Umową dotyczącą jej dostarczania oraz części Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy dotyczącej jej dostarczania.
 18. Dostawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie albo prawa odstąpienia od Umowy, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Klient nie może odstąpić od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 20. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
 21. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim.

§ 9. Własność intelektualna Dostawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:
  1. nazwa Serwisu;
  2. logo Serwisu;
  3. zdjęcia i opisy Towarów cyfrowych;
  4. zasady działania strony internetowej Serwisu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

  – podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Dostawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: letstalkecom.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Dostawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Dostawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Dostawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Dostawcy przez Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

§ 13. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Scroll to Top